ОШ ХРШ

20. 7. 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ДИГИТАЛНА ШКОЛА“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

у п у ћ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ДИГИТАЛНА ШКОЛА“


Програм обухвата опремање дигиталних кабинета у основним школама. Дигитални кабинет укључује до 30 места за рад ученика на савременим персоналним рачунарима, пратећу опрему потребну наставнику, одговарајући софтвер и повезаност рачунара у кабинету.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

У програму „Дигитална школа“ могу учествовати основне школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Свака школа за учешће у Програму може пријавити један или више школских објеката у којима та школа организује редовну наставу.

За сваки пријављени школски објекат, школа се може определити за једну од следећих опција:

1.    један дигитални кабинет са 5, 10, 15, 20, 25 или 30 места за рад ученика на рачунарима и једним местом за рад наставника на рачунару, при чему број места за рад ученика у дигиталном кабинету не може бити већи од једне осмине броја ученика школе који похађају наставу у школском објекту, а учионица која је одређена за дигитални кабинет мора да има барем два квадратна метра по месту за рад ученика;
или
2.    један преносни рачунар и пројектор, за шта се школа може определити само у случају да у школском објекту наставу похађа мање од 40 ученика.

Школа која је пријавила школски објекат за опремање дигиталног кабинета треба да одреди учионицу у којој ће обезбедити:

1.      електрично напајање на које се може прикључити опрема снаге до 150W по месту за рад ученика и са најмање једном шуко утичницом на сваких десет места за рад ученика;
2.      везу ка Интернету у учионици, прецизније RJ45 утичницу за локалну мрежу преко које се остварује веза ка Интернету;
3.      да је учионица физички обезбеђена од провала;
4.      столове са радном површином од барем 60 cm ширине и 50 cm дубине по месту за рад ученика.

Изузетно, Министарство за телекомуникације и информационо друштво ће помоћи у обезбеђивању услова из тачака 1, 2 и 3, школама у јединицама локалне самоуправе које су Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) одређене као изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе.

Подношењем пријаве школа се обавезује да ће:

1.      одредити наставника који ће бити задужен да се стара о техничком функционисању дигиталног кабинета, за кога ће Министарство за телекомуникације и информационо друштво организовати обуку за техничко поступање са опремом;

2.      директор основне школе извештавати Министарство за телекомуникације и информационо друштво о стању и активностима у дигиталном кабинету за свако тромесечје школске године, у року од 15 дана по истеку тромесечја;

3.      дигитални кабинет у време рада школе, а у периодима када се у кабинету не одржава настава, бити слободно доступан ђацима школе, да ће постојати истакнут распоред слободних термина и бити организовано дежурство наставника у тим терминима;

4.      Министарству за телекомуникације и информационо друштво, односно лицу које  то министарство одреди, ради праћења реализације Програма, омогућити непосредан увид у рад Дигиталног кабинета, укључујући и увид у техничку исправност опреме.

Права и обавезe школе и Министарства за телекомуникације и информационо друштво у вези реализације опремања дигиталног кабинета биће ближе уређене уговором који ће бити потписан пре испоруке опреме.


ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

Образац пријаве за програм „Дигитална школа“ може се преузети у електронском облику на веб страници www.digitalnaskola.rs

За сваки школски објекат који се пријављује потребно је посебно попунити образац пријаве у електронском облику, одштампати га, потписати и оверити.

Уз пријаву, на листу папира формата А4, прилаже се цртеж основе учионице која је одређена за дигитални кабинет са означеним димензијама, као и положајем врата, прозора, клупа, катедре и табле.

Образац пријаве послати и у електронском облику и поштом, и то:

1.      Попуњен образац пријаве за програм „Дигитална школа“ у електронском облику послати електронском поштом на адресу digitalna.skola@mtid.gov.rs. Уколико школа има техничке могућности, електронском поштом треба послати и цртеж основе учионице.

2.      Попуњен, одштампан, потписан и оверен образац пријаве за програм „Дигитална школа“  са приложеним цртежом основе учионице послати на адресу Министарства за телекомуникације и информационо друштво, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за програм Дигитална школа“.

Рок за подношење пријава је 15. септембар 2010. године.

Пример попуњеног обрасца пријаве и пример цртежа основе учионице, као и све друге информације у вези програма „Дигитална школа“ могу се пронаћи на веб адреси www.digitalnaskola.rs

За додатне информације или појашњења у вези са пријављивањем, школе се могу обратити телефоном на број 011/ 20 20 200 или електронском поштoм на адресу digitalna.skola@mtid.gov.rs

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео