ОШ ХРШ

27. 1. 2011.

27.1.2011: Обележавање школске славе Свети Сава

И ове године је наша школа низом садржаја обележила школску славу Свети Сава: Светосавском литургијом у храму Свете Петке, пријемом гостију и коктелом у просторијама ОШ "Херој Радмила Шишковић", Светосавском академијом у сали Градског позоришта и организацијом Светосавског бала за просветне раднике. Домаћин славе је био Драгослав Михајловић и колектив ОШ "Херој Радмила Шишковић".
На Светосавској академији председник Општине Смедеревска Паланка Живко Петровић је ученицима и наставницима чији су ученици освојили пласмане на републичким  такмичењима уручио пригодне награде.


22. 1. 2011.

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2010/2011. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2010/2011. годину


Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овим упутством уређују се: циљ, задаци, врсте и нивои, организација и пропозиције такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, вредновање постигнућа ученика и награђивање, финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама.
Такмичење
је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно области предмета.
Смотра
је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области предмета и активности.
Ученик се такмичи, односно учествује на смотри, на језику на коме стиче образовање, уколико се другачије не изјасни.
Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину.
Календар такмичења и смотри објављује се у "Просветном прегледу", најкасније до почетка другог полугодишта текуће школске године.
Такмичења и смотре организују се без котизације учесника.

II ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ такмичења и смотри је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.
Задаци такмичења су
:
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
б) рангирање нивоа постигнућа ученика.
Задаци смотре су:

а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.

III НИВОИ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА
Такмичења и смотре организују се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком и међународном.
Школско такмичење и смотра је обавезни ниво.
Организује га стручно веће школе за предмет, односно област предмета и за све ученике школе.
Општинско такмичење и смотру
организују општински активи стручних друштва за поједине предмете, односно области предмета.
Окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру
организују школе и стручна друштва за сваки поједини предмет, односно област предмета, као и други организатори, у сарадњи с Министарством просвете (даље: Министарство).
Републичко такмичење и смотру
организују стручна друштва, заједнице школа и други организатори у сарадњи са Министарством.
Међународно такмичење и смотру
организују Министарство и стручно друштво или други организатор у сарадњи са међународном организацијом.
Такмичења и смотре спроводе се у складу са програмом којим организатор одређује садржај, организацију, начин припреме, методолошка упутства, програмске задатке, као и износ финансијских средстава потребних за спровођење такмичења и смотри.
Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на наставном плану и програму.

Ученик може учествовати на такмичењу и смотри из највише два наставна предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног предмета и два ваннаставна облика образовно-васпитног рада, осим ако се ученик такмичи из области уметности (музичке и балетске школе).
Организатор такмичења и смотре подноси Министарству захтев за спровођење такмичења до 15. јула текуће године за наредну школску годину.

Захтев садржи:
назив и адресу организатора; име, презиме и телефон одговорне особе; назив такмичења и смотре; циљ, задатке и програм такмичења и смотре; разреде школе и језик на коме се спроводи такмичење и смотра; начин припремања наставника и ученика за такмичење и смотру; пропозиције такмичења и смотре; место, време и начин спровођења такмичења и смотре; предрачун трошкова потребних за припрему и спровођење такмичења и смотре, укључујући и средства за превођење тестова и решења на језике националних мањина, износ средстава неопходних за спровођење такмичења и смотре, као и учешће донатора и спонзора.
Школа може учествовати на такмичењима и смотрама уколико их је планирала својим годишњим програмом рада.
За организацију такмичења и смотре одговорни су организатор и:
- директор школе и стручно веће за област одређеног наставног предмета - за школски ниво;
- директор школе - домаћин такмичења и представник општинског актива наставника - за општински ниво;
- директор школе домаћина такмичења и представник окружног актива наставника - за окружни/градски/међуокружни ниво;
- директор школе - домаћин такмичења и председник стручног друштва, односно заједнице школа – за републички ниво;
- председник стручног друштва и представник међународне организације - за међународни ниво.
Организатор такмичења и смотре, у сарадњи са Министарством - школском управом, утврђује: начин организације и носиоце појединих задатака на свим нивоима и у свим етапама (организациони одбор, потребне комисије, поткомисије и друга задужена лица), припрему и извршавање планираних задатака.
Организатор такмичења и смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују програме такмичења и смотри.

IV ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
Пропозиције такмичења и смотре утврђује организатор у сарадњи са Министарством, и то:
- услове за припрему и одржавање (организациони, материјални, технички, временски и др. услови);
- услове за учешће ученика;
- начин провере знања, умења, вештина и способности, односно начин представљања;
- начин вредновања резултата и рангирања ученика;
- право на жалбу и рок за њено подношење;
- награде, признања и похвале ученицима, наставницима, школама и организаторима.
За међународно такмичење и смотру пропозиције утврђује организатор међународног такмичења и смотре.

V ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАДЕ
Начин вредновања резултата и рангирања ученика на такмичењима и смотрама обавља комисија коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана.
Школску комисију
образује стручно веће за област предмета.
Општинску комисију
образује стручно друштво, односно заједница школа, на предлог општинског актива наставника.
Окружну/градску/међуокружну комисију
образују стручно друштво и други организатори у сарадњи са школском управом. Један члан комисије је представник стручног друштва, односно заједнице школа.
Републичку комисију
образује организатор, а најмање један члан је представник Министарства.
Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.
Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата комисији за жалбе.
Комисија је дужна да, по објављеним привременим резултатима, истог дана размотри жалбу и о томе обавести подносиоца. У поступку решавања по жалби учествује и представник Министарства.
Коначна ранг-листа сачињава се после разматрања жалби и доношења решења, а објављује се у дану такмичења на огласној табли школе.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на општинском такмичењу и смотри пласирају се на окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу пласирају се на републичко такмичење и смотру. Републичко такмичење и смотра може се организовати ако су организована најмање претходна два нивоа такмичења и смотри.
Прво место на републичком такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Ученици који на такмичењу и смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.
Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.
Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења и смотре, као и награде донатора и спонзора.
Дипломе до републичког нивоа потписује представник друштва, односно представник школске управе и директор школе домаћина, а на републичко м нивоу министар просвете и председник стручног друштва или заједнице школа.
VI ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са чл. 157. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09).
У буџету Републике Србије обезбеђује се учешће у средствима за такмичења ученика на републичко м и међународном такмичењу, а према програмима и критеријумима које прописује министар.
Поред средстава Републике Србије обезбеђених буџетом, организатори и домаћини дужни су да обезбеде остала средства која им недостају према њиховим финансијским плановима из других извора.
Средства утврђена буџетом Републике Србије наменски се опредељују за трошкове припреме, организације и спровођење такмичења и смотри, као и припадајуће трошкове на економским класификацијама 422, 423, 424 и 426 као расходе у вези са такмичењима и смотрама.
Средства за превоз ученика на републичко такмичење обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, а за међународно такмичење обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Програмом и пропозицијама такмичења и смотри опредељују се финансијска средства, а финансијским планом организатора утврђује се спецификација трошкова.
Финансијски план организатора садржи: структуру прихода и расхода, изворе финансирања, трошкове припреме и спровођења такмичења и смотри и расходе учесника и организатора.
Приликом достављања захтева за аконтациона средства за такмичења и смотре организатори су дужни да доставе оригиналне предрачуне и профактуре или фотокопије оверене печатом и потписом организатора. Код коначне исплате финансијских средстава такмичења и смотри организатор је дужан да поднесе коначни финансијски извештај за наменско трошење средстава по свакој економској класификацији, као и оригиналне рачуне и уговоре или фотокопије рачуна и уговора оверених и потписаних од стране организатора. Припрема и организација такмичења и смотри реализоваће се у васпитно-образовним установама где се не признаје репрезентација. Трошкови исхране и у одређеним ситуацијама смештаја признају се само за ученике, а за међународно такмичење и смотре и за учеснике.

VII ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА
Организатори такмичења и смотри писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое, а за републичко такмичење и смотру и Министарству, у року од пет дана по одржаном такмичењу. Извештај садржи: назив такмичења или смотре и организатора, место и време одржавања, број учесника, број награђених ученика (табеларни приказ - име и презиме ученика, разред, назив школе и место у коме се налази), анализу такмичења или смотре (предности, слабости и могући начини превазилажења слабости).
Извештај са републичког такмичења и смотре посебно подноси и представник Министарства.
Резултати такмичења и смотри објављују се на интернет страни Министарства.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Календаром такмичења и смотри, који доноси министар за сваку школску годину, утврђују се: предмет, односно област предмета, организатори такмичења и смотри, врсте, ниво и време одржавања такмичења и смотри.
Организатори такмичења и смотри дужни су да приликом израде и дистрибуције тестова и решења обезбеде тајност, као и њихово достављање на превођење најкасније 10 дана пре такмичења и смотре.
Организатори такмичења и смотри својим годишњим програмима рада планирају такмичења и смотре, а организују их у складу са календаром.
Образац дипломе прописује организатор такмичења и смотре.

Корисни линкови
 • Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2010/2011. годину можете преузети овде.
 • Календар такмичења и смотри ученика средњих  школа за школску 2010/2011. годину можете преузети овде
 • http://www.mp.gov.rs/page.php?page=156

20. 1. 2011.

Прослава школске славе "Свети Сава"

Време
четвртак, Јануар 27 · 9:00 пре подне - 11:00 по подне

Место Храм Свете Петке, ОШ ХРШ, Градско позориште, БИС

Аутор:

Више информација 9:00 - Светосавска литургија у храму Свете Петке
11:30 - Пријем гостију и коктел у просторијама ОШ "Херој Радмила Шишковић"
13:00 - Светосавска академија - сала Градског позоришта
19:00 - Светосавски бал - банкет салон "БИС" (пријаве код секретара школе)
Домаћин славе Драгослав Михајловић и колектив ОШ "Херој Радмила Шишковић"


Цркве звоне, школе славе

Све у славу Светог Саве

Ноћца прође, дан освану

Ти се радуј Савиндану

Одај почаст Светом Сави

И у миру славу слави.

Зимски сусрети учитеља у Смедеревској Паланци

29. јануара одржаће се у Смедеревској Паланци ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ, акредитовани програм стручног усавршавања учитеља, предметних наставника, стручних сарадника. Програм Зимских сусрета учитеља у Смедеревској Паланци је следећи. Скуп ће се одржати у партнерству Савеза учитеља Србије и Друштва учитеља Смедеревске Паланке.

Смедеревска Паланка, 29. јануар 2011. (Програм зимских сусрета)                     

Преузмите: 
   
  
Програми:     

11. 1. 2011.

Такмичење Google Science Fair

Данас је почело такмичење Google Science Fair у следећим областима
 1. Computer Science & Math
 2. Earth & Environmental Sciences
 3. Behavioral & Social Sciences
 4. Flora & Fauna
 5. Energy & Space
 6. Inventions & Innovation
 7. Physics
 8. Biology
 9. Chemistry
 10. Food Science
 11. Electricity & Electronics
На такмичењу могу да учествују ученици старости од 13 до 18 година уз сагласност родитеља или старатеља индивидуално или у тимовима до три члана. Ово је сјајна прилика да се учествује на једном међународном такмичењу и да се искористи познавање Гугл технологија у презентацији знања у наведеним областима од интереса.
Основне информације о такмичењу су следеће:
Сама чињеница да сте показали интерес за једно овакво такмичење говори о вашој спремности да уложите додатни напор да савладате разне нове технологије и вашој спремности да учите и да научено примените што ће вам помоћи у даљем образовању. На страницама овог пројекта упознаћете се са врхунским приступима у презентацији знања и са професионалним стандардима који се захтевају у свету за бављење науком. Вреди уложити време и напор да се упознате са свим оним што једно овакво такмичење нуди јер ћете та знања сигурно искористити у наредним циклусима образовања а добићете још једну инспирацију да вредно учите.

Пратите Science Fairна следећим социјалним мрежама


Желимо вам пуно успеха у вашем раду.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео