ОШ ХРШ

29. 11. 2013.

2013-11-27/28: Разговори о развоју школе

У складу са активностима на изради новог развојног плана наше школе 27. и 28. новембра 2013. одржани су разговори о развоју наше школе са представницима заинтересованих страна, односно ученицима, наставним и ваннаставним особљем, родитељима и представницима шире заједнице. Циљ састанака је било сагледавање стања школе (наше снаге и слабости, шансе и претње), визија и мисија школе, утврђивање кључних области и циљева развоја.
На састанцима ја истакнуто да желимо школски развојни план:
 • који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују.
 • у коме је дат преглед тренутног стања школе
 • у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити
 • у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности)
 • у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време реализације
 • у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена
 • који омогућава да се реализација одвија у складу са њим
 • који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима развојног плана
 • који се реализује тимски са особама из различитих интересних група
 • који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и документовано
 • чији су ефекти реализације усаглашени са очекивањима
 • који омогућава да се његовом реализацијом остварују и евидентирају и други позитивни ефекти који нису очекивани
 • који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења
 • који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења
 • који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности.


Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео