ОШ ХРШ

20. 7. 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ДИГИТАЛНА ШКОЛА“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

у п у ћ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ДИГИТАЛНА ШКОЛА“


Програм обухвата опремање дигиталних кабинета у основним школама. Дигитални кабинет укључује до 30 места за рад ученика на савременим персоналним рачунарима, пратећу опрему потребну наставнику, одговарајући софтвер и повезаност рачунара у кабинету.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

У програму „Дигитална школа“ могу учествовати основне школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Свака школа за учешће у Програму може пријавити један или више школских објеката у којима та школа организује редовну наставу.

За сваки пријављени школски објекат, школа се може определити за једну од следећих опција:

1.    један дигитални кабинет са 5, 10, 15, 20, 25 или 30 места за рад ученика на рачунарима и једним местом за рад наставника на рачунару, при чему број места за рад ученика у дигиталном кабинету не може бити већи од једне осмине броја ученика школе који похађају наставу у школском објекту, а учионица која је одређена за дигитални кабинет мора да има барем два квадратна метра по месту за рад ученика;
или
2.    један преносни рачунар и пројектор, за шта се школа може определити само у случају да у школском објекту наставу похађа мање од 40 ученика.

Школа која је пријавила школски објекат за опремање дигиталног кабинета треба да одреди учионицу у којој ће обезбедити:

1.      електрично напајање на које се може прикључити опрема снаге до 150W по месту за рад ученика и са најмање једном шуко утичницом на сваких десет места за рад ученика;
2.      везу ка Интернету у учионици, прецизније RJ45 утичницу за локалну мрежу преко које се остварује веза ка Интернету;
3.      да је учионица физички обезбеђена од провала;
4.      столове са радном површином од барем 60 cm ширине и 50 cm дубине по месту за рад ученика.

Изузетно, Министарство за телекомуникације и информационо друштво ће помоћи у обезбеђивању услова из тачака 1, 2 и 3, школама у јединицама локалне самоуправе које су Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) одређене као изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе.

Подношењем пријаве школа се обавезује да ће:

1.      одредити наставника који ће бити задужен да се стара о техничком функционисању дигиталног кабинета, за кога ће Министарство за телекомуникације и информационо друштво организовати обуку за техничко поступање са опремом;

2.      директор основне школе извештавати Министарство за телекомуникације и информационо друштво о стању и активностима у дигиталном кабинету за свако тромесечје школске године, у року од 15 дана по истеку тромесечја;

3.      дигитални кабинет у време рада школе, а у периодима када се у кабинету не одржава настава, бити слободно доступан ђацима школе, да ће постојати истакнут распоред слободних термина и бити организовано дежурство наставника у тим терминима;

4.      Министарству за телекомуникације и информационо друштво, односно лицу које  то министарство одреди, ради праћења реализације Програма, омогућити непосредан увид у рад Дигиталног кабинета, укључујући и увид у техничку исправност опреме.

Права и обавезe школе и Министарства за телекомуникације и информационо друштво у вези реализације опремања дигиталног кабинета биће ближе уређене уговором који ће бити потписан пре испоруке опреме.


ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

Образац пријаве за програм „Дигитална школа“ може се преузети у електронском облику на веб страници www.digitalnaskola.rs

За сваки школски објекат који се пријављује потребно је посебно попунити образац пријаве у електронском облику, одштампати га, потписати и оверити.

Уз пријаву, на листу папира формата А4, прилаже се цртеж основе учионице која је одређена за дигитални кабинет са означеним димензијама, као и положајем врата, прозора, клупа, катедре и табле.

Образац пријаве послати и у електронском облику и поштом, и то:

1.      Попуњен образац пријаве за програм „Дигитална школа“ у електронском облику послати електронском поштом на адресу digitalna.skola@mtid.gov.rs. Уколико школа има техничке могућности, електронском поштом треба послати и цртеж основе учионице.

2.      Попуњен, одштампан, потписан и оверен образац пријаве за програм „Дигитална школа“  са приложеним цртежом основе учионице послати на адресу Министарства за телекомуникације и информационо друштво, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за програм Дигитална школа“.

Рок за подношење пријава је 15. септембар 2010. године.

Пример попуњеног обрасца пријаве и пример цртежа основе учионице, као и све друге информације у вези програма „Дигитална школа“ могу се пронаћи на веб адреси www.digitalnaskola.rs

За додатне информације или појашњења у вези са пријављивањем, школе се могу обратити телефоном на број 011/ 20 20 200 или електронском поштoм на адресу digitalna.skola@mtid.gov.rs

9. 7. 2010.

Конкурс "Креативна школа 2010/2011."

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује наградни конкурс за основне и средње школе
„КРЕАТИВНА ШКОЛА 2010/2011.“
Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови,  који треба да буду састављени од три члана. Један члан може да буде у више тимова, а сваки тим може да конкурише само са једним радом.
Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник  и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.
Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs или на сајту пројекта „Креативна школа“ на адреси www.kreativnaskola.rs.
Пријављивање тимова и достава радова за основне и средње школе траје од 1. септембра 2010. године до 24. јануара 2011. године.
Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која може да се реализује на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења.  Пријављени радови треба да садрже подршку за вршњачко учење. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 3MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).
Резултати конкурса биће објављени у мају 2011. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2011. године.
За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде:
Прва награда:  Лаптоп за сваког члана тима.
Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима.
Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима.
Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

2. 7. 2010.

Конференција "Школа будућности" - Издвојена средства за опремање свих школа најсавременијим рачунарима

Mинистар просвете Жарко Обрадовић, председница Националног просветног савета Десанка Радуновић и директор Мајкрософт канцеларије у Србији Владан Живановић отворили су конференцију „Школа будућности“.
Централна тема конференције била је улога технологије у унапређивању наставе и школских процеса, као и улога школе у повећању дигиталне писмености ученика и заштити деце на интернету. На Конференцији је представљена и књига „Школа будућности“, а завршила се округлим столом са темом „Заштита деце на интернету“.
Министар Обрадовић најавио је да ће од 2011/12. године све школе у Србији добити информатички центар захваљујући изузетној сарадњи Министарства просвете и Министарства телекомуникација које је издвојило 650 милиона динара за опремање Центра најсавременијим рачунарима. Обрадовић је истакао да образовни систем Републике Србије тежи ка стварању школе 21. века што подразумева неопходне реформе, које морају да иду у корак са убрзаним технолошким променама, као и да реформе не треба схватити као елиминацију свега постојећег зарад прихватања новог, него као имплементацију новог у оно што се показало као успешно и квалитетно. Министар Жарко Обрадовић нагласио је да у свакој школи и у сваком времену у центру пажње мора бити ученик. Децу ћемо најбоље заштити од опасности које такође егзистирају на интернету уколико их наоружамо знањем, додао је Обрадовић.
Председница Националног просветног савета Десанка Радуновић изјавила је како је радује опремање школа рачунарима, улагање у будућност, а посебно оних мањих школа којима је помоћ преко потребна и истакла да се модерне технологије и интернета не треба плашити. Владан Живановић директор Мајкрософт канцеларије у Србији рекао је да Мајкрософт од 2004. године Мајкрософт кроз разне програме и пројекте у сарадњи са Министарством просвете улаже у стручну едукацију ученика, наставника, у опремање школа, као и у израду образовних садржаја за наставу информатике на српском језику и упутстава за коришћење модерних информатичких средстава у настави и школском животу.

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео