ОШ ХРШ

3. 6. 2020.

Мере превенције и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом


Мере превенције и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом
Додај наслов
Сврха
Овом процедуром се утврђују овлашћења, одговорности и начин за идентификацију и спречавање могућих контаката са вирусом, реаговање у циљу ублажавања утицаја на радну средину, анализу узрока, извештавање о потенцијалним контактима и примени одговарајућих мера заштите.
Обим
Ова Процедура се примењује у свим организационим деловима послодавца, т.ј. на свим локацијама где запослени обављају своје пословне активности или могу доћи у контакт са  вирусом. 
Ова Процедура ће се примењивати и прилагођавати у складу са предложеним мерама Владе и других надлежних државних органа Републике Србије, законима Републике Србије, одлукама, наредбама,
упутствима и сличним документима донетим од стране надлежних органа у вези са вирусом и интерним процедурама послодавца.
Захтеви 
Превентивне мере 
Превентивне мере обухватају опште здравствено хигијенске мере, мере личне хигијене, мере хигијене у радном простору и мере физичког дистанцирања.
Све мере које обухвата ова Процедура се морају примењивати свеобухватно, истовремено и у потпуности, јер у супротном не дају резултате.
 Једине три превентивне мере које су до сада стручно потврђене да олакшавају прекид ланца преноса вирусних патогена капљично-контактним путем и успешно успоравају ширење заразе ЦОВИД-19 су:
 • висок степен личне хигијене,
 • висок степен хигијене радног места / непосредног пословног окружења на радном месту,
 • обавезна безбедна удаљеност код личне комуникације и обављања дневних пословних активности.
Пре почетка рада
Пре почетка рада, потребно је провести прање, чишћење и дезинфекцију радног простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.
Дезинфекцију радног простора треба да изврши овлашћено, сертификовано правно лице званично регистровано за наведену делатност са одговарајућим ресурсима - оспособљеним кадром и адекватним дезинфекционим средствима која треба да користе у складу са упутством произвођача односно стандардном пословном праксом.
Такође, послодавац је дужан да обезбеди запосленима сва потребна лична заштитна и       дезинфекциона средства (70% алкохол - етанол, маске, рукавице) за спровођење предвиђених мера,  на недељном нивоу, као  и да стално врши допуне у складу са потребама.
·                      
Опште хигијенске мере
-Приликом уласка у објекат, неопходно је да се за сваку особу изврши мерење телесне температуре бесконтактним термометром (уколико за то постоји могућност – стручна, финансијска и сл.);
-Спровођење високог степена личне хигијене и коришћења личне заштитне опреме (обавезно ношење заштитних маски и рукавица – како за запослене, тако и за све остале који улазе у објекат);
-Обављање високог степена хигијене објеката, хигијене радног места, хигијене помоћних објеката у дворишту и непосредног пословног окружења на радном месту;
-Спровођење физичког дистанцирања, смањење физичког контаката, оптимизација броја запослених и других ангажованих лица у току редовног рада без умањења радних поступака;
-Забрана ненаменских посета,  максимално ограничавање достављање пошиљака, ограничавање излазака запослених и других ангажованих лица за време радног времена;

Мере личне хигијене
Мере личне хигијене се односе на време пре уласка у објекте послодавца, путовање до посла, мере по доласку на радно место и непосредно по завршетку радног дана. 
У свим посебно наведеним ситуацијама потребно је прање руку топлом водом и сапуном уз коришћење појединачних папирних убруса.
 • Приступе Улазу-Излазу опремити баријерама за дезинфекцију (крпама, убрусима/сунђерима натопљеним у раствор средства на бази хлора, нпр. раствор натријум хипохлорита - варикине), преко које ће сви који улазе у објекат морати да прођу и тако дезинфикују обућу. 
 • Одржавање хигијене простора у оквиру објеката подразумева редовно прање детерџентима и    дезинфекционим средствима подних површина и степеништа нарочито експонираних делова објеката (улази-излази), као и других површина унутар специфичних радних и канцеларијских простора и накнадну дезинфекцију применом хлорних препарата. 

Приликом доласка у објекат послодавца обавезно је прање руку у складу са општим препорукама. 
У овом циљу на свим улазима и излазима обезбедити одговарајуће уређаје за санитизацију руку, папирне убрусе и гумене рукавице за једнократну употребу и заштитне маске.  
Сви који улазе у објекат у обавези су да изврше санитизацију руку коришћењем дозера са средством за дезинфекцију.
Приликом уласка у пословне просторије неопходно је да се скину рукавице (уколико су се користиле) на начин дефинисан у последњем делу ове процедуре и да се након тога изврши дезинфекција тј. детаљно прање руку.

Мере хигијене и организације рада на радном месту
Од тренутка уласка у просторије Послодавца, па све до напуштања радног места обавезно је да запослени и/или друго ангажовано лице носи заштитну маску и рукавице.
Послодавац је у обавези да максимално растерети радне просторије у погледу броја ангажованог радног особља, оптиматизује коришћење простора у радним просторијама, успостави рад од куће, изостави из радног процеса запослене и друга ангажована лица старија од шездесет година, као и запослене и друга ангажована лица који документовано пријаве да пате од хроничних болести, пре свега бубрежних и плућних, кардио- васкуларних, дијабетеса, имунодефицијенције и др.
Све рукохвате, кваке, кључеве, телефоне и друге личне предмете, је потребно пребрисати 70%-ним алкохолом и паприним убрусом на свака 2 х, а по потреби и чешће. 
На радном месту индивидуално вршити чишћење тастатура, мишева, површина радних столова, рукохвата, заједничких телефонских апарата, слушалица, бројчаника 70%-ним алкохолом и паприним убрусима или дездерманом – дезинфекционим средством за хируршко прање руку и то минимум:
- ПРЕД почетак рада на рачунару, 
- НАКОН 4 сата рада,
- и непосредно ПО ЗАВРШЕТКУ радног дана, односно ПОСЛЕ боравка на радном месту;
Искоришћени папирни убрус прописно одложити у канту за ђубре, затим руке опрати млаком водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди;
Искоришћене рукавице и заштитне маске се одлажу у посебно означене кесе или канте за инфективни отпад који се предаје овлашћеној компанији за прикупљање отпада.

Обавезно отварање прозора радних и помоћних просторија и проветравање што дуже то боље, а најмање 30 минута.
Континуално проветравање радних и других просторија отварањем прозора са супротних страна објеката током дана.  
Не користити вештачку вентилацију.
Употреба мобилног телефона са повезаним хандс-фрее адаптером (жичне или бежичне слушалице или спикерфон.
Мере личне хигијене су посебно битне у коришћењу тоалета уз обавезно прање руку и појачану дезинфекцију славина, квака и другог прибора тоалета.

Мере физичког дистанцирања
Радне просторије и просторе за рад послодавца организовати са минималним бројем запослених и осталих особа, уз  минималну удаљеност од 2 м  - обезбедити седење са исте стране радних столова (без контакта лицем у лице или дијагонално).
За време рада не руковати се међусобно и не долазити у било какав други међусобни контакт.
Редовне радне обавезе, контакте, састанке и комуникацију вршити кад год је могуће телефоном, спикерфоном; или ако је то једино могуће директно, онда уз што мањи број учесника, што краће време и са што мање личних контаката.
У свакој радној просторији треба обезбедити минималну површину од  4 мпо 1 особи.
Због непосредног контакта прстију и усана/лица/очију – не препоручује се да запослени пуше, користе е-цигарете, нити заједничке чаше/шоље за напитке.
У току радног времена строго се забрањује, осим ако није неопходно, често напуштање појединачних радних простора, тј. објекта послодавца.
Унутар зграде послодавца, време задржавања деце, родитеља, сарадника, пословних партнера, колега и сл. свести на минимум, а након одржавања састанака са већим бројем учесника неопходно је детаљно проветрити коришћене просторије и/или извршити дезинфекцију ваздуха распрашивањем помоћу распршивача са 70% алкохолом.
Евентуалну примопредају пошиљака - робе извршити бесконтактно, увек одржавајући прописани минимум 2 м удаљености од друге особе која доставља пошиљку - робу.
Са достављачем договорити место где се пошиљка може одложити без директног преуизимања.
По могућству, пошиљку дезинфиковати после преузимања.
Здравствене мере у случају инфекције
У случају појаве повишене телесне температуре и симтома респираторне инфекције код запосленог или другог ангажованог лица за време радног времена (на радном месту, на раду из куће, у службеном возилу послодавца и др.) или ван радног времена; као и код родитеља, детета, посетиоца и сл.:
 • Запослени или друго ангажовано лице је у обавези да одмах обавести надређеног. 
 • Особе са присутним наведеним тегобама остају код куће, односно не долазе на посао и јављају се надлежној здравственој установи.
 • Запослени у радном простору послодавца тренутно обустављају све радне активности и хитно се јављају лекару. 
 • У случају појаве симптома или сумње на постојање Цовид-19 инфекције, потребно је обезбедити просторију за изолацију у случају појаве симптома болести родитеља, детета, односно посетиоца током боравка у објекту.
 • Код сваке промене здравственог стања, родитеља, дете, односно посетиоца изоловати у собу за изолацију, одмах обавестити родитеље/старатеље (уколико је у питању дете) и, у најкраћем року, родитеља, дете, односно посетиоца упутити лекару.
 • Такође, одмах потом, извршити дезинфекцију радног простора и у сарадњи са здравственим и осталим органима успоставити епидемиолошки надзор радног простора.
 • Посебну пажњу усмерити на запослене и друга ангажована лица, који су били у контакту са потенцијално зараженим, односно оболелим особама са израженим симптомима респираторне инфекције.

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео