ОШ ХРШ

29. 10. 2010.

Од ове године завршни испит на крају основног школовања

Министар просвете проф. др Жарко Обрадовић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Желимир Попов и Гордана Чапрић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, представили су модел завршног испита у основном образовању и васпитању. 
„Завршни испит који се полаже на крају осмог разреда, предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања, а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања“, изјавио је министар Обрадовић и додао да се овогодишњи завршни испит неће много разликовати од досадашњих квалификационих испита за упис у средњу школу. Од укупно 100 поена 40 ће носити завршни испит, а 60 успех ђака током основног школовања, рекао је ми нистар. Завршни испит постепено ће се мењати од познатих задатака ка непознатим, те од полагања само два теста из српског језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати све непознате задатке и три теста - српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија. Завршни испит ће се вредновати приликом уписа у средње школе. Министар је указао на то да ће ове школске године на тестовима из српског језика и математике ученици осмог разреда имати 50 одсто пот пуно познатих задатака, 25 одсто делимично познатих и 25 одсто ће бити непознати. 
Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Желимир Попов најавио је да ће збирке задатака из српског језика и математике бити доступне до краја првог полугодишта и нагласио да Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи. 
Гордана Чапрић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања додала је и да је услов да се приступи изради Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању било усвајање Образовних стандарда за крај основног образовања које је Национални просветни савет усвојио 19.маја 2009. године. Присутним новинарима објашњен је и систем вредновања задатака, као и концепт збирки и финалног завршног испита у основном образовању и васпитању. Модел завршног испита и новине које испит доноси можете преузети овде.
Модел  завршног испита (развој модела завршног испита)
 Процес развоја завршног испита –од прелазног ка финалном моделу
        Процес  увођења завршног испита започеће јуна 2011.год. када ће осми разред завршити прва генерација  ученика која је образована  по новим наставним програмима. Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури  до 2014.године када ће бити реализован у пуном обиму.  Промене се односе на  повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима.
        Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати прелазних решења биће детаљно анализирани у циљу њихове евалуације и уношења побољшања.На основу праћења развоја завршног испита  од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања  биће предложен модел за даљи развој завршног испита после 2014.године.
a)      Модел испита за школску 2010/11.годину
        Имајући у виду да се ради о првој генерацији  ученика који су учили по новим програмима, да су стандарди за крај обавезног образовања усвојени 2009., године, да наставни програми нису усклађени са стандардима, да нису сви наставници имали прилику да наставу и оцењивање ускладе  са стандардима, прва генерација ученика ће у јуну 2011.године полагати завршни испит који ће имати следеће карактеристике:
·         Испит  ће се састојати од два предмета: српски односно матерњи језик и математика
·         Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака , претходно објављених  у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле потпуно непознати.
·         За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака . Збирке задатака садрже низове задатака  којима се проверава  оствареност  образовних стандарда  за крај обавезног образовања. Одређен број задатака  из збирки биће коришћен  на завршном испиту. Збирку задатака припрема  Завод за  вредновање квалитета  образовања и васпитања.
·         Програм  завршног испита за 2011.год. биће објављен  током првог полугодишта  школске  2010/11.године.
b)      Модел испита за школску 2011/12.годину
                Друга генерацију ученика која полаже завршни испит такодје полаже испит из два предмета: српски односно  матерњи језик и математика са следећим модификацијама
·        Тестови ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака  насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.
               Програм завршног испита за 2012.годину биће објављен до краја септембра школске 2011/12.године.        
C)       Модел испита за школску 2012/2013.годину
                       Трећа генерација или генерација 2012/13.такодке ће полагати два теста, из српског и математике али са следећим модификацијама:
·        Тестови завршног испита имаће 25% делимично познатих задатака и 75% потпуно непознатих задатака. Познатих задатака неће бити.
Програм завршног испита за 2013.годину биће објављен до краја септембра школске 2012/13.године.
D)     Модел испита за школску 2013/14.годину, Финални модел
              Финални модел примењиваће се од школске 2013/14.године. То су садашњи ученици петог разреда.
Завршни испит  ће  имати следећу структуру и садржај:
·        Испит ће се полагати  употребом теста из предмета српски  језик, односно матерњи језик, математика и употребом комбинованог(једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, билогија, физика и хемија. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
·        Тестови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака
·        Листа стандарда односно знања и кометенција  који  ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављене до почетка школске 2012/2013, дакле када ова генерација а то је садашња генерација петог разреда започиње седми разред
·        Прво пробно завршно тестирање из комбинованог теста (нови тест, тест из наука) обавиће се током школске 2011/12.године. Друго пробно тестирање из комбинованог теста за потпуно непознатим задацима обавиће се током 2013.године.
Новине које доноси Завршни испит
·        Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.До сада су  квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи. Дакле, свим ученицима ће се приликом уписа  у средњу школу узети у обзир поени који су добијени на основу успеха у основној школи и поени  који су добијени на завршном испиту
·        Завршни испит састоји се  у финалном облику (шк.2013/14.) састојати из три теста: српски/матерњи језик, математика  и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
·        Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима.Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
·        Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака
·        Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
·        Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
·        Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита 

Нема коментара:

Јавне набавке ОШ "Херој Радмила Шишковић"

Видео клип о нашој школи

Видео